ניתוח רבעוני של החלטות ארוכות

יולי - ספטמבר 1999

ניתוח החלטות מעל חמישה עמודים

 

חודש

סה"כ החלטות

נדחו

התקבלו במלואן או באופן חלקי

התקבלו בדעת מיעוט

משך הזמן למתן ההחלטה - בשנים

יולי

37

20

17

2

1.54

אוגוסט

36

21

15

8

1.78

ספטמבר

25

13

12

2

1.64

ממוצע לרבעון

32.7

18.0

14.7

4.0

1.7

סטיית תקן

6.7

4.4

2.5

3.5

0.1

 

תרשים התפלגות התוצאות