מעקב פעילות רבעוני

יולי - ספטמבר 1999

מספר ההחלטות שניתנו בבית המשפט העליון

על-פי העניין ואורך ההחלטה

 

 

 

קצרות

בינוניות

ארוכות

סה"כ

החלטות

N

%

N

%

N

%

N

%

בג"צ

1516

33.7

32

13.4

15

15.8

1563

32.3

אזרחי

2148

47.7

94

39.3

43

45.3

2285

47.3

פלילי

835

18.6

113

47.3

37

38.9

985

20.4

סה"כ

4499

100.0

239

100.0

95

100.0

4833

100.0

* ההחלטות כוללות החלטות שופטים, החלטות הרכבים והחלטות רשמים

תרשים התפלגות ההחלטות לפי אורך ההחלטה

תרשים התפלגות ההחלטות לפי העניין הנדון