ניתוח רבעוני של החלטות ארוכות

ינואר-מרץ 1999

ניתוח החלטות מעל חמישה עמודים

 

חודש

סה"כ החלטות

נדחו

התקבלו במלואן או באופן חלקי

התקבלו בדעת מיעוט

משך הזמן למתן ההחלטה - בשנים

ינואר

31

22

9

1

1.87

פברואר

36

20

16

2

1.91

מרץ

41

28

13

4

1.31

ממוצע לרבעון

36.0

23.3

12.7

2.3

1.7

סטיית תקן

5.0

4.2

3.5

1.5

0.3

 

תרשים התפלגות התוצאות