ניתוח רבעוני של החלטות ארוכות

אוקטובר - דצמבר 1999

ניתוח החלטות מעל חמישה עמודים

 

חודש

סה"כ החלטות

נדחו

התקבלו במלואן או באופן חלקי

התקבלו בדעת מיעוט

משך הזמן למתן ההחלטה - בשנים

אוקטובר

25

10

15

1

1.24

נובמבר

40

28

12

0

1.17

דצמבר

43

25

18

3

1.09

ממוצע לרבעון

36.0

21.0

15.0

1.3

1.2

סטיית תקן

9.6

9.6

3.0

1.5

0.1

 

תרשים התפלגות התוצאות