ניתוח רבעוני של החלטות ארוכות

אוקטובר - דצמבר 1999

ניתוח החלטות מעל חמישה עמודים - החלטות שנדחו לעומת החלטות שהתקבלו