ניתוח רבעוני של החלטות ארוכות

אפריל-יוני 1999

ניתוח החלטות מעל חמישה עמודים

 

חודש

סה"כ החלטות

נדחו

התקבלו במלואן או באופן חלקי

התקבלו בדעת מיעוט

משך הזמן למתן ההחלטה - בשנים

אפריל

22

13

9

1

0.95

מאי

28

20

8

4

1.67

יוני

30

17

13

3

1.26

ממוצע לרבעון

26.7

16.7

10.0

2.7

1.3

סטיית תקן

4.2

3.5

2.6

1.5

0.4

 

תרשים התפלגות התוצאות