ניתוח חצי שנתי של החלטות ארוכות

ינואר-יוני 1999

ניתוח החלטות מעל חמישה עמודים

 

 

סה"כ החלטות

נדחו

התקבלו במלואן או באופן חלקי

התקבלו בדעת מיעוט

משך הזמן למתן ההחלטה - בשנים

ממוצע

31.3

20.0

11.3

2.5

1.5

סטיית תקן

6.6

5.0

3.1

1.4

0.4

 

תרשים התפלגות התוצאות