ניתוח חצי שנתי של החלטות ארוכות

יולי - דצמבר 1999

ניתוח החלטות מעל חמישה עמודים

 

 

סה"כ החלטות

נדחו

התקבלו במלואן או באופן חלקי

התקבלו בדעת מיעוט

משך הזמן למתן ההחלטה - בשנים

ממוצע

34.3

19.5

14.8

2.7

1.4

סטיית תקן

7.6

6.9

2.5

2.8

0.3

 

תרשים התפלגות התוצאות