התפלגות מספר ההחלטות לפי אחוז התקבלו לעומת נדחו

נובמבר 1999

עבור החלטות של 5 עמודים ומעלה