התפלגות מספר ההחלטות לפי אחוז התקבלו לעומת נדחו

יוני 1999

עבור החלטות של 5 עמודים ומעלה