התפלגות מספר ההחלטות לפי אחוז התקבלו לעומת נדחו

פברואר 1999

עבור החלטות של 5 עמודים ומעלה