התפלגות מספר ההחלטות לפי אחוז התקבלו לעומת נדחו

פברואר 2000

עבור החלטות של 5 עמודים ומעלה