התפלגות מספר ההחלטות לפי אחוז התקבלו לעומת נדחו

ינואר 2000

עבור החלטות של 5 עמודים ומעלה